Videos

Kata:

Sisei, standen kata: https://youtu.be/_OU5SKyM-9k

Kihon kata dai ichi: https://youtu.be/cPlISOaOwT8

Techniek:

Stoten: https://youtu.be/bhvwV3sAKsg

Trappen: https://youtu.be/ZNcvHgTUpoA