Event

Okinawa Prefecture Stage

Sport oase Leuven Arena

Open voor iedereen praktijkseminarie. (Gratis)

4 verschillende Okinawa Karate stijlen

Mr. Masanari Kikugawa:  Sensei Goju-ryu
Mr. Isao Yagi:  Sensei Motobu-ryu
Mr. Giyu Gibo:  Sensei Shorin-ryu
Mr. Takehiro Gaja:  Sensei Uechi-ryu